Privacy statement

1 Doel van deze privacyverklaring

Emedicijnen hecht een groot belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens via onze website.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door Emedicijnen, kan je ons steeds contacteren via de contactgegevens vermeld in deel 8 van deze privacyverklaring.

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Gegevens die je ons bezorgt

Wij verwerken de gegevens die je ons zelf bezorgt via het contactformulier op onze website. We gebruiken deze gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor je ze ons bezorgt: om contact met jou op te nemen of om jouw sollicitatie te behandelen. Als je ons je gegevens bezorgt zodat we contact met je kunnen opnemen bewaren wij je gegevens in ons CRM-systeem (Pipedrive). Als je ons je gegevens bezorgt in het kader van een sollicitatie worden deze opgeslagen op onze Sharepoint-omgeving.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op de harde schijf van je computer kunnen worden bewaard. Op deze manier is het mogelijk de voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de website te onthouden.

Eigenlijk werken cookies als ‘geheugensteuntjes’ voor websites. Ze kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens (een taalkeuze, inloggegevens, …) onthouden, maar slaan geen persoonsgegevens op die je rechtstreeks kunnen identificeren zoals je naam, adres, telefoonnummer, enz.

Cookies worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

Oorsprong

 • First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door de website die de gebruiker op dat moment bezoekt.
 • Third-party cookies zijn cookies die door een derde worden geplaatst op de website die de gebruiker bezoekt (bijv. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functie

 • Noodzakelijke cookies zijn cookies die essentieel zijn om de website te bezoeken. Dankzij deze cookies kan je bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende delen van de website of formulieren invullen. Indien je deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website mogelijk niet naar behoren werken.
 • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bijv. cookies voor log-in, taalvoorkeuren,…). Functionele cookies zijn first-party cookies.
 • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst worden voor statistische, sociale en commerciële doeleinden. Ze hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn. Hieronder kan je meer uitleg vinden over de verschillende doeleinden van deze niet-functionele cookies:

Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website bezocht worden, waar de computer van een gebruiker gelokaliseerd is, …

Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen.

Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond.

Levensduur

 • Permanente cookies: deze cookies blijven op het toestel van de gebruiker aanwezig voor de levensduur van de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookies heeft geplaatst (bijv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics …).
 • Sessie cookies: deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra de browser wordt afgesloten, worden alle sessie cookies verwijderd.

Hieronder vind je een lijst van de cookies die wij gebruiken op onze website, en waarvoor ze dienen.

Naam Type Levenduur Oorsprong Doel
CONSENT Functionele cookie 20 jaar Third Party Houdt bij of u akkoord geklikt hebt met de melding dat er cookies op de website gebruikt worden.
viewed_cookie_policy Functionele cookie 1 jaar First Party Houdt bij of u onze policy hebt gelezen.

 

3 Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Intern

Wij zorgen er steeds voor dat de toegang tot jouw persoonsgegevens binnen onze organisatie beperkt is tot de medewerkers die effectief toegang nodig hebben om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor je de gegevens bezorgde. Daarom hebben enkel onze managing partners toegang tot ons CRM-systeem en tot de sectie van onze Sharepoint-omgeving waarin de gegevens van sollicitanten worden bewaard.

Extern

Om onze systemen te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en ICT-dienstverleners. We maken jouw persoonsgegevens enkel over aan deze derde-dienstverleners als dat noodzakelijk is voor hun dienstverlening. We sluiten in dat geval steeds een overeenkomst om ervoor te zorgen dat zij je persoonsgegevens enkel conform de instructies van Emedicijnen verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij. Emedicijnen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven kunnen persoonsgegevens ook worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen.

Tot slot heeft ook de managing partner van de onderneming The Security Factory toegang tot ons CRM-systeem aangezien zij samen met ons investeren in dit systeem. Wij hebben met The Security Factory duidelijke afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zij jouw gegevens niet gebruiken of verspreiden.

4 Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Als algemeen principe geldt dat wij jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt en dit verzoek ontvankelijk is (zie deel 5 van deze privacyverklaring).

Als je ons je gegevens bezorgt zodat we contact met je kunnen opnemen bewaren wij deze gedurende maximum 5 jaar in ons CRM-systeem, te rekenen vanaf ons laatste contactmoment. We doen dat zodat we nog contact met je kunnen opnemen als dat nuttig is, bijvoorbeeld wanneer we een nieuwe dienst aanbieden die we tijdens ons contact nog niet aanboden maar die jou of jouw organisatie wel kan helpen. Als wij met jou of jouw onderneming een officiële samenwerking aangaan bewaren we je gegevens gedurende 10 jaar in ons CRM-systeem, te rekenen vanaf de datum waarop de samenwerkingsrelatie beëindigd is. We doen dat zodat we ook na de samenwerking nog contact kunnen opnemen, bijvoorbeeld wanneer er opvolgingsvragen of twistpunten zouden opduiken.

Als je ons je gegevens bezorgt in het kader van een sollicitatie en je wordt niet aangenomen dan bewaren wij jouw gegevens gedurende maximum 1 jaar in onze Sharepoint-omgeving, te rekenen vanaf de datum waarop we formeel beslisten jouw sollicitatie niet te weerhouden. Als je wel wordt aangenomen bij Emedicijnen zijn er andere bewaartermijnen van toepassing, die worden je meegedeeld in onze privacyverklaring voor werknemers bij de ondertekening van jouw arbeidsovereenkomst.

5 Rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op:

 • het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens
 • een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot de algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar jezelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft)
 • een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen uit deel 8 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’). Je vindt de contactgegevens via deze link.

6 De beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij leveren veel inspanningen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier ook de bescherming van jouw rechten. We zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.

7 Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen bezoekers daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op jou. Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard worden meegedeeld aan bezoekers door kennisgeving via courante communicatiekanalen.

Wanneer wij van plan zijn jouw verzamelde persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor je de persoonsgegevens hebt bezorgd, verstrekken wij via dergelijke communicatiekanalen vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle andere relevante informatie.

8 Contactgegevens van Emedicijnen

Emedicijnen NV
Maatschappelijke zetel: Veldkant 33A, 2550 Kontich
+32 3 369 25 97
[email protected]

Probeer onze Data Register Tool

Onze Data Register Tool is een webapplicatie die via een procesmatige aanpak ondersteuning levert aan uw privacy-, informatieveiligheid- en kwaliteitsprocessen.